úvodní stranaBujinkan

Bujinkan

Strava a životní styl bojovníka

14. prosinec 2015 v 11:50 | Pavel BaÅ™ina | koment: ( 3 ) | přečteno: 1250 | známka: 1
Nedávno můj zrak padl v Ten Chi Jin na odstavec ke stravÄ› a životnímu stylu bojovníka. Byl jsem pÅ™ekvapen, nakolik souhlasí s mými součastnými zkušenostmi.

více zde

Čest, hrdost, důstojnost, respekt, povinnost, věrnost…

18. březen 2013 v 14:34 | LuboÅ¡ Pokorný | koment: ( 4 ) | přečteno: 2574 | známka: 1
  Už nÄ›jakou dobu nosím v hlavÄ› pocity, které bych chtÄ›l zakÅ™ičet! Vždy, když nastane ta situace, mám mnoho vÄ›t, kterými bych rád k vám promluvil. Říkám si, konečnÄ› už bych to mÄ›l napsat. Jenže teď, když jsem vzal papír a pero do ruky, mÄ› nenapadají žádné vÄ›ty. Jen pocity se mi stále honí v hlavÄ›. Moc dobrý začátek to tedy není a mÄ›l bych se asi zaměřit na konkrétní problém. V nadpisu jsem použil slova „ÄŒest, hrdost, důstojnost, respekt, povinnost, vÄ›rnost …

více zde

Svět (ne)bezpečných myšlenek

6. prosinec 2012 v 13:30 | Marián Kotas | koment: ( 0 ) | přečteno: 2154 | známka: 1
AÅ¥ se nám to líbí nebo ne, dennÄ› se pohybujeme v prostoru myšlenek druhých lidí. Ovlivňujeme je a tím působíme v procesu rozhodování tÄ›chto lidí. Můžou se tÅ™eba na základÄ› tÄ›chto procesů rozhodnout nás zabít. Jak to rozpoznat? ÄŒíst myšlenky? Nezavdávat pÅ™íčinu? Možná obojí.

více zde

Síla lesa

2. prosinec 2012 v 17:49 | Pavel BaÅ™ina | koment: ( 0 ) | přečteno: 1887 | známka: 1
  Trénink v lese či pÅ™írodÄ› byl vždy důležitou součástí tréninků v bojových umÄ›ních. OstÅ™il smysly a otužoval tÄ›lo. Trénink v Dojo či tÄ›locvičnÄ› je důležitý, ale často nabízí ponÄ›kud sterilní podmínky. Pro lidi zvyklé pohybovat se jen na rovném povrchu ve mÄ›stÄ› může být trénink na nerovném lesním povrchu šokem.

více zde

Godan test (Sakki test)

25. říjen 2012 v 00:52 | LuboÅ¡ Pokorný | koment: ( 0 ) | přečteno: 2462 | známka: 1.8
Letos začala doba, kdy studenti a učitelé jsou zmateni ohlednÄ› Sakki testu. A to z důvodů, že nÄ›kteÅ™í učitelé si vyžádali od Sokeho povolení, aby mohli na svých semináÅ™ích provádÄ›t Sakki test. Nedávno Mark Lithgow napsal článek na Facebooku, kde popisuje svoje pocity a rozhovor se Sokém, aby se ujistil, jak to vlastnÄ› se Sakki testem je. Nedalo mi to nereagovat a musel jsem nÄ›co napsat. Jelikož se s tím setkávám osobnÄ› a nesouhlasím s tím, i když tomu rozumím a vím, že vývoj nezastavím a ani nemohu stím nic udÄ›lat. Ale aspoň tak mohu vyjádÅ™it své pocity a úvahy, které mohou zaznamenat dobu a i nÄ›koho oslovit.

více zde

Být a hledat dobré lidi

9. říjen 2012 v 03:51 | LuboÅ¡ Pokorný | koment: ( 0 ) | přečteno: 1843 | známka: 1
  BÄ›hem mého studia v Japonsku se setkávám se studenty z celého svÄ›ta. Máme tak možnost společnÄ› trénovat jako partneÅ™i. Je to veliká možnost se osobnÄ› seznamovat a studovat rozdílné pohyby, pÅ™ístup ke studiu, vyspÄ›lost, pochopení a pocity útočníka. Tak máme možnost mít osobní trénink a poznat, jaký je opravdu človÄ›k uvnitÅ™. Pokud sledujete nÄ›které studenty, tak u mnoha z nich jejich pohyby vypadají nádhernÄ›, bojovnÄ›, silnÄ›, vizuálnÄ› pÅ™esvÄ›dčivÄ›. Jakmile máte možnost s nimi trénovat a nahlédnout do jejich nitra, jste často pÅ™ekvapeni, jak to, co vypadá zvenčí silné, je uvnitÅ™ slabé. V tom momentu ne, že ho posunuji pod úroveň mé osoby, ale vážím si ho za tu zkušenost, že je jaký je a tím mi dává další vÄ›domost v mém studiu.

více zde

Zápisky 2012

8. srpen 2012 v 00:33 | LuboÅ¡ Pokorný | koment: ( 0 ) | přečteno: 1777 | známka: 1
  Student Po celý život bychom si mÄ›li udržovat srdce studenta a být otevÅ™eni pro novou zkušenost. Partner na tréninku je ten, na kterém si zkouším, co právÄ› studuji. A společnÄ› hledáme cestu k pochopení látky. Nikoliv koho mám poučovat a stahovat k sobÄ› samému… Na tréninku nezáleží, kdo má jaký stupeň. Pokud Váš partner má nízký nebo vysoký stupeň, na tom nezáleží. Oba byste mÄ›li mít mysl otevÅ™enou, být na stejné úrovni a brát vše, jako by to bylo poprv Učitel Je správné, když učitel posouvá žáka vpÅ™ed. Je správné, když učitel je vzorem svého žáka. Je správné, když učitel vyžaduje disciplínu.

více zde

Goshin Jutsu (sebeobrana) srdce

30. červenec 2012 v 11:04 | Martin Žipaj | koment: ( 0 ) | přečteno: 1731 | známka: 1
  Už mnohokrát jsem se bavil o výrazu “Sebeobrana”. Existuje mnoho více či ménÄ› konkrétních definicí toho, co sebeobrana skutečnÄ› znamená. VÄ›tšinou to skončí jako pouhá sbírka fyzických technik toho, jak bít ostatní, abychom se vyhnuli bití nás samých. Jak chabá je to úroveň uvažování.

více zde

U(po)chopit čas

5. květen 2012 v 20:44 | Jan KaÅ¡par | koment: ( 0 ) | přečteno: 1712 | známka: 1
Říká se, že se Å¾ivot zrychlil. Občas si ale myslím, že byl zrychlen námi, lidmi samotnými. DennÄ› jsme nuceni pÅ™izpůsobovat se tempu dne. Pracujeme, je od nás vyžadována zodpovÄ›dnost, máme povinnosti, jak soukromé, tak pracovní. Díky tomu pro nás čas nabírá nepÅ™íjemnou formu známou jako stres. Nezkracuje nám toto zrychlení nᚠživot, který můžeme prožívat a nikoli jen „žít“?

více zde

Japonské zemětřesení - 11. březen 2011

14. březen 2012 v 14:20 | LuboÅ¡ Pokorný | koment: ( 1 ) | přečteno: 1693 | známka: 1
Je to právÄ› rok, co Japonsko zažilo velké zemÄ›tÅ™esení, tsunami a poškození atomové elektrárny, které nás všechny nastartovali se zamyslet nad naší bezpečností. MomentálnÄ› se nacházím na stejném místÄ›, kde jsem loni začal prožívat tuto japonskou tragedii. Zítra je to právÄ› rok a tak jsem se rozhodl pÅ™epsat poznámky o svých pocitech pro Vás, abychom si všichni pÅ™ipomnÄ›li, co jsme v tÄ›chto dnech prožívali, i když každý jinak.

více zde

Je čas pro jednoduché obranné styly?

5. únor 2012 v 15:00 | Miroslav ÄŒermák | koment: ( 1 ) | přečteno: 2030 | známka: 1
V záÅ™í 2011 probÄ›hlo již tÅ™etí setkání učitelů bojových umÄ›ní zvané Rentaikai. Na nÄ›m každý účastník nadhodí myšlenku, která ho zaujala, kterou se zabývá, nebo kterou by rád probral do hloubky. A ostatní zcela volnÄ› a svobodnÄ› doplňují téma o svoje názory, často se tvoÅ™ící až na místÄ›, ale vycházející nepochybnÄ› ze zkušeností každého jednotlivého človÄ›ka. Rád bych se vrátil k myšlence, zda je dnes doba pro jednoduché obranné systémy.

více zde

Sebeobrana z Bujinkanu

5. únor 2012 v 16:03 | Miroslav ÄŒermák | koment: ( 0 ) | přečteno: 1524 | známka: 1
  Následující článek je logickým pokračováním pÅ™edchozího pojednání "Je čas pro obranné styly "rychle a jednoduše?". Když se podívám na Bujinkan a hledám cestu, jak ho učit jako sebeobranu (když už), aÅ¥ jako kurz "rychle a snadno" pro veÅ™ejnost, nebo jako úvod do následného hlubšího studia Budó, nebo jako formu výuky pro dÄ›ti a mládež, vždy se jednoznačnÄ› nabízí využití Kihon Happo jako základu. OstatnÄ› všichni učitelé, počínaje sokem Hatsumim, uvádÄ›jí, že KH (a Sanshin no kata) obsahuje vše.   

více zde

O Bujinkan Czech Dojo

26. říjen 2011 v 07:24 | Martin Žipaj | koment: ( 0 ) | přečteno: 1647 | známka: 2.3
Soke Å™ekl, že cennou devizou pro budoucnost Bujinkanu, ale i lidstva, bude „buyu friendship“ (pÅ™átelství mezi bojovníky)…

více zde
© 2011 Luboš Pokorný * tvorba stránek Petr Peti